Wijchen mag nieuwbouw uitbreiden naar 1100 woningen

logo Gemeente Wijchen 2017 a Beter, sneller én extra woningen bouwen

Wethouder Geert Gerrits van ruimtelijke ordening en wonen heeft woensdag 7 februari de Woonagenda samen met de regiogemeenten ondertekend. Als gevolg van deze nieuwe woonagenda kan de gemeente Wijchen ongeveer 350 woningen extra bouwen dan eerder was afgesproken. Daarmee stijgt het totaal aantal te bouwen woningen naar 1100. Gerrits is tevreden over het behaalde resultaat voor zijn gemeente. “Er ontstaat nu ruimte om de Wijchense woonvisie waar te maken en de juiste woningen op de juiste plekken te bouwen.”

De nieuwe Woonagenda betekent voor Wijchen dat:

 kwaliteit en behoefte voorop staan bij nieuwe woningbouwplannen.

 er meer ruimte komt voor goede woningbouwplannen.

 in de komende vijf jaar woningbouwplannen sneller gerealiseerd kunnen worden.

Kwaliteit, ruimte én versnellen!

Met de regiogemeenten Nijmegen, Berg en Dal, West Maas en Waal, Beuningen, Druten, Heumen en Mook en Middelaar is voor Wijchen een richtlijn afgesproken van circa 1100 nieuw te bouwen woningen. Uitgangspunt daarbij is dat met name vraaggerichte woningbouw voorrang krijgt op standaard woningbouwprojecten. Wethouder Gerrits: “Het grote voordeel is dat wij duurzame en kwalitatieve (her)ontwikkeling in Wijchen en onze kleine kernen nu nog meer kunnen stimuleren. Daarnaast ontstaat er nu voldoende ruimte om aan onze lokale woningbehoefte te voldoen en hebben we afgesproken de woningbouw in de eerst vijf jaar te versnellen.” Als voorbeelden noemt Gerrits de ontwikkelingen rond het voormalige gemeentekantoor, de Kraanvogelstraat en in de kernen.

Kanteling

De wethouder is ervan overtuigd dat de kanteling in het regionale denken van aantallen naar kwaliteit en behoefte tot meer mogelijkheden leidt voor de gemeente. “We hebben in Wijchen en de kleine kernen verschillende locaties met een urgente vraag naar nieuwbouwwoningen. Nu we meer van kwaliteit kunnen uitgaan dan van aantallen, zijn we veel beter in staat om maatwerk te bieden in onze hele gemeente.” Binnenkort biedt het college van Wijchen een beslisnota aan de gemeenteraad aan, waarin de regionale afspraken vertaald worden naar de huidige en toekomstige woningbehoefte in de gemeente Wijchen.

Gemeente Wijchen extra woningen